Algemene voorwaarden

1 Algemene voorwaarden opleiding en /of workshops

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Elke rechtsbetrekking tussen “De Stroming Integratieve Massage Opleiding’, hierna te noemen ‘De Stroming’, en de aan één van de opleiding en/of workshops, hierna te noemen ‘workshops’, die door De Stroming worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Inschrijvingen
1. Inschrijving voor de opleiding geschiedt per inschrijving via de website van De Stroming, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door De Stroming aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per e-mail plaatsvinden.
2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Cursus te voldoen.
3. Prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Inschrijving voor de opleiding impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. De Stroming zal zich te allen tijde inspannen de opleiding naar beste kunnen uit te voeren. De Stroming is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Stroming aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opleiding, tijdig aan De Stroming worden verstrekt.
3. De Stroming is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal De Stroming de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door De Stroming zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de Cursus is geheel op eigen risico.

Artikel 4 Wijziging & Annulering door De Stroming
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft De Stroming ten allen tijde de mogelijkheid de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door De Stroming noodzakelijk zijn
2. De Stroming behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Cursus kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Cursus wordt in dat geval door De Stroming aan Deelnemer gerestitueerd binnen 14 dagen.

Artikel 5 Wijziging & Annulering door Deelnemer
1. Na inschrijving voor een Cursus bestaat er een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kun je de inschrijving kosteloos annuleren. Bij inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de Cursus vervalt deze bedenktijd van 14 dagen.
2. Wijziging van de data van Cursus door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
3. Annulering van een Cursus is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Tot vier weken voor aanvang van de Cursus is annulering van de inschrijving mogelijk tegen betaling van administratiekosten van 50 euro. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de Cursus worden de volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de Cursus: 50% van de Cursuskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag: 100% van de Cursuskosten.
4. In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan De Stroming) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

Artikel 6 Betaling
1. Bij inschrijving voor de opleiding dient het gehele cursusgeld te worden voldaan via overschrijving.
2. Indien volledige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt De Stroming het recht deelname te weigeren totdat de volledige Cursuskosten zijn voldaan. In geval van niet-tijdige betaling is De Stroming te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.
3. De Cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, exclusief verblijfskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De Stroming is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de opleiding.
2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Stroming, is De Stroming op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de opleiding, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 5.
3. De Stroming is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de opleiding door De Stroming.
4. Deelnemer vrijwaart De Stroming voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
5. De Stroming is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.
6. Aansprakelijkheid van De Stroming voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van De Stroming uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de opleidingskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
8. De aansprakelijkheid van De Stroming is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Stroming in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door De Stroming aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van De Stroming berust bij De Stroming. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stroming.
2. De Stroming behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleiding en deze te gebruiken voor eigen opleidings- en promotieactiviteiten. Tevens behoudt De Stroming zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.
4. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan de naam De Stroming te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stroming. De naam De Stroming opleiding Integratieve Massage is vastgelegd in het Beneleux merken register en is derhalve niet vrij te gebruiken.

Artikel 9 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Bij inschrijving voor de opleiding worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van De Stroming.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
1. De Stroming behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende opleiding en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Opleidingskosten onverlet.
2. Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt De Stroming zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 11 Klachtenregeling
1. De Stroming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Stroming tijdig nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet-tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
3. De Stroming zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Stroming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien Deelnemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met De Stroming tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft Deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. De procedure is beschreven in de klachtenprocedure.

Artikel 12 Toepasselijk recht & Geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en De Stroming is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Stroming is gevestigd.

Contact
De Stroming Integratieve Massage Opleiding
Leslocatie: Het Lotushuis
Zoerleberg 30 Westerlo
info@destroming.com
06 51181999

2024 De Stroming Integratieve Massage opleiding
Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden zijn van toepassing
Privacyverklaring
Prijzen zijn incl. btw tenzij anders vermeld.